REZERVACE

Před online rezervací si prosím ověřte dostupnost tel.: +420 608 943 140

Ubytovací řád

Ubytovací řád – Penzion Starý Dvůr, s.r.o.

Příjezd:

 • Host se může přijet ubytovat v čase od 15:00 do 18:00. Jiný čas příjezdu musí host nahlásit telefonicky předem na tel. +420 608 943 140.
 • Pro osobní vozidla, nebo pro pěší je vyhrazena cesta z i k Penzionu Starý Dvůr viz příloha tohoto ubytovacího řádu. Průchod, nebo průjezd bránou, která se nachází blízko ubytovacího zařízení je zakázán!
 • Průjezd bránou je povolen pro autobusy a to pouze po předchozí domluvě!
 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku penzionu ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii.
 • V případě pozdního příjezdu bez ohlášení, může ubytovatel účtovat pokutu 500 Kč, - za pozdní příjezd.
 • U předem domluveného pozdního, nebo dřívějšího příjezdu bude host požádán o zaslání všech potřebných údajů k zaevidování. (Elektronicky)
 • Hostu bude zaslán PIN k otevření vstupních dveří a PIN pro odemčení příslušného boxu s klíči od pokoje, hlavního vchodu a uskladnění kol.

Odjezd:

 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. Klíče host nechá na stole na recepci, případně vhodí klíče do schránky u hlavního vchodu.
 • V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, bude mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

Platba:

 • Za ubytování platí host 100% před příjezdem. Dle vzájemné domluvy bude vystavena po přijetí rezervace buď záloha (MIN. 30%) anebo faktura na 100%. Při vystavené záloze bude min. 1 týden před příjezdem vystavena konečná faktura s doplatkem, který musí být uhrazen ve splatnosti.

Úschova kol:

 • Pokoje 101, 201-208, 301-314 (kromě 307 a 311) mohou využít k úschově kol boxy, které jsou umístěny u ubytovacího zařízení a označeny štítkem s číslem pokoje. Boxy jsou uzamykatelné a klíče obdržíte společně s klíči od pokoje. V boxech je dostupná zásuvka pro nabíjení Elektrokol a očko pro dodatečné uzamknutí kol zámkem na kola.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu (odcizení), nebo poškození kol v těchto boxech.

 • Pokoje 102, 103, 104, 209, 307 a 311 si mohou uložit kola do uzamykatelných kontejnerů, které jsou umístěny na parkovišti. Klíče od kontejnerů obdržíte společně s klíči od pokoje. V kontejnerech je dostupná zásuvka pro dobíjení Elektrokol.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu (odcizení), nebo poškození kol v těchto kontejnerech.

Strava:

 • Snídaně jsou v ceně ubytování. Vždy od 08:00 do 09:30 v jídelně v 1. patře.
 • Oběd a večeři je možné objednat pouze předem. V případě zájmu Vám zašleme jídelní lístek, z kterého si můžete vybrat.
 • Výdej obědů od 11:30 do 13:00.
 • Výdej večeří od 17:30 do 19:30.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • V celém penzionu je wifi připojení zdarma. Heslo najdete na recepci, případně nalepené na vstupních dvéřích do chodby k pokojům v každém patře.
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení, a zvláště na pokojích je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká nabíjení notebooků, telefonu, tabletu a holicích strojků.
 • V penzionu, především na pokojích je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před penzionem.
 • V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1000,-Kč.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.
 • Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti veškeré práce potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny. V případě zjištění škod a znečištění po odjezdu hosta, bude vystavena faktura a tyto poplatky budou uhrazeny převodem.
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
 • Parkování před hlavním vchodem je pro hosty zakázán!
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 • Vstup do pivovaru a na bowling je bez souhlasu a doprovodu provozovatele penzionu zakázán!
 • Pro potřeby hostů je k dispozici "Kuchyň pro hosty", kde si mohou kdykoli uvařit (vyjma nočního klidu - 6:00 - 22:00), avšak za předpokladu, že nebudou nádobí z kuchyně odnášet, řádně umyjí a uklidí po sobě nádobí, vyhodí odpadky do koše, případný tuk vylijí do přichystaných sklenic, nepoškodí elektrospotřebiče, zkontrolují veškeré použité vybavení kuchyňky, zda je řádně vypnuto a v případě jakékoli závady je host povinen škodu ihned nahlásit personálu!
 • Při sprchování v kombinovaných sprchových koutech je host povinen použít předložku již v pokoji přichystanou!
 • Při každém opuštění pokoje je host povinen uzavřít okna, vodovodní kohoutky, zhasnout osvětlení, vypnout a odpojit ze sítě elektrické spotřebiče a řádně uzamknout pokoj.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 • Každý host je povinen dostatečně zabezpečit všechny své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo jakémukoli poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 • Místa určená k parkování motorových vozidel nepředstavují hlídané parkoviště, garáž ani jiný podnik podobného druhu a nelze je tedy považovat za prostory určené k uložení věcí, ve smyslu příslušných právních předpisů. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou na dopravním prostředku hosta, nebo jeho příslušenství či věcech, v něm zanechaných.
 • Host plně odpovídá za jakékoliv ztráty či škody na majetku penzionu, nebo jeho zničení, bez ohledu na to, zda byly způsobeny hostem, jím svěřenou osobou či zvířetem hosta. Každou ztrátu či škodu na majetku penzionu, nebo jeho zničení je host povinen neprodleně nahlásit provozovateli a uhradit v plné výši, dle vyčíslení provozovatele, nebude-li, o náhradě vzniklé škody, dohodnuto mezi hostem a provozovatelem jinak.
 • Provozovatel vykonal všechna opatření a splnil příslušná nařízení, aby zamezil vzniku nebezpečí úrazu nebo jakémukoli ohrožení zdraví ubytovaných hostů. Vzhledem k maximální snaze provozovatele zabránit vzniku situace výše uvedené, je každý host při nástupu na ubytování provozovatelem náležitě a dostatečně poučen, což stvrzuje přihlášením a převzetím klíče. Provozovatel tak při ubytování neposkytuje příslušné zdravotní či jiné pojištění, není jakkoli zodpovědný a nenese, při běžném provozu, zodpovědnost za zdraví hostů ani jím svěřených osob.
 • Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád, k čemuž se zavazují přihlášením k ubytování a převzetím klíče od pokoje. V případě jakéhokoli porušení pravidel uvedených výše, nebo hrubém porušení dobrých mravů či příslušných právních předpisů, i přes výstrahu provozovatele, je provozovatel oprávněn ubytování hosta ukončit ihned a bez náhrady, a zároveň požadovat okamžitou úhradu za poskytnuté služby příp. způsobené škody.
 • Každý host je povinen neprodleně ohlásit provozovateli, nebo personálu penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Hlášení v případech nouze nebo hrozícího nebezpečí:

 • Tísňové volání 112
 • První pomoc 155
 • Hasiči 150
 • Policie 158
 • Provozovatel ( Ing. Drahomil Klimeš ) 602 736 263
Kolektiv pracovníků Penzionu Starý Dvůr Vám přejí příjemný pobyt.
© 2019 Penzion Starý Dvůr. Všechna práva vyhrazena.